Behandelovereenkomst

Via de mail ontvangt u een 'extra vragenlijst', dit is onderstaande behandelovereenkomst die u dan dient te ondertekenen.

Behandelovereenkomst / Algemene voorwaarden

Naam complementair BATC therapeut: Bianca Mostert

BATC beroepsaansluitnummer : BR-01930

Klacht enTuchtrecht nummer :KB 12111452

AGB praktijk- en zorgverlenercode: in bezit, op aanvraag

 

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

* De complementair BATC therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

* De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de complementair BATC therapeut te verstrekken.

* De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

* De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

* De complementair BATC therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

* De complementair BATC therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn. De personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

* De complementair BATC therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

* De complementair BATC therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

* De complementair BATC therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

* De complementair BATC therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.

* Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

* Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

* Indien de hulpvrager tegen het advies in van de complementair BATC therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de complementair BATC therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat zij tegen het advies van de complementair BATC therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

* De complementair BATC therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

* De complementair BATC therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

* Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of direct per telefoon overboeking. 

* Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot: 1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.

* De complementair BATC therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

* De cliënt stelt zichzelf vooraf goed op de hoogte bij de eigen zorgverzekeraar over de mogelijke vergoedingen van de behandeling. (kijk naar: natuurgeneeskunde en psychosociale therapie)

  • Informatie over de privacy, vind u hier

Ondergetekende:

 
 
 
 
 

Verklaard hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaard ondergetekende kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Ja/ Nee
 

(Wanneer heb je deze lijst ingevuld?)

23